لیست تعرفه چاپ کارت ویزیت

جنس تعداد قیمت یک رو قیمت دو رو طراحی رایگان سایز زمان تحویل عملیات
گلاسه یووی 1000 عدد 31000 تومان 35000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
گلاسه یووی 2000 عدد 50000 تومان 58000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
گلاسه یووی 3000 عدد 69000 تومان 81000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
گلاسه یووی 4000 عدد 88000 تومان 104000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
گلاسه یووی 5000 عدد 107000 تومان 127000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
گلاسه یووی 6000 عدد 126000 تومان 150000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
گلاسه یووی 7000 عدد 145000 تومان 173000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
گلاسه یووی 8000 عدد 164000 تومان 196000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
گلاسه یووی 9000 عدد 183000 تومان 219000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
گلاسه یووی 10000 عدد 202000 تومان 242000 تومان بله 8.5 * 4.8 3 روز نمونه سفارش آنلاین
جنس تعداد قیمت یک رو قیمت دو رو طراحی رایگان سایز زمان تحویل عملیات
گلاسه 250 گرم 100 عدد 30000 تومان 36000 تومان بله 8.5 * 4.8 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 200 عدد 48000 تومان 60000 تومان بله 8.5 * 4.8 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 300 عدد 66000 تومان 84000 تومان بله 8.5 * 4.8 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 400 عدد 84000 تومان 108000 تومان بله 8.5 * 4.8 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 500 عدد 102000 تومان 132000 تومان بله 8.5 * 4.8 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 100 عدد 31000 تومان 39000 تومان بله 8.5 * 5.5 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 200 عدد 50000 تومان 66000 تومان بله 8.5 * 5.5 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 300 عدد 69000 تومان 93000 تومان بله 8.5 * 5.5 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 400 عدد 88000 تومان 120000 تومان بله 8.5 * 5.5 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین
گلاسه 250 گرم 500 عدد 107000 تومان 147000 تومان بله 8.5 * 5.5 2 ساعت نمونه سفارش آنلاین

اگر جنس کارت مدنظر شما در این لیست موجود نیست ، لطفا تماس بگیرید

جنس تعداد قیمت یک رو قیمت دو رو طراحی رایگان سایز زمان تحویل عملیات
پاسخگویی سریع